Regulamin Parkingu

REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO „DIZA” KATOWICE-PYRZOWICE

ORAZ ZASADY REZERWACJI I REALIZACJI USŁUGI

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki, opisuje zasady korzystania z parkingu, w tym rezerwacji miejsca parkingowego oraz świadczenia usługi parkingowej. Decydując się na korzystanie z usług Parkingu DIZA automatycznie akceptują Państwo warunki określane niniejszym Regulaminem. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
2. Parking jest dozorowany.
3. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych do 3,5 tony.
4. W przypadku braku posiadania rezerwacji, skorzystanie z usług parkingu jest możliwe jeśli w danym terminie będą dostępne miejsca parkingowe.
5. Zarządzający parkingiem zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne okresy parkowania znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji (rezerwacji).
6. Ceny wyrażone są w walucie polskiej PLN.
7. Naliczanie opłaty jest w systemie godzinowym – doba jest liczona od momentu wjazdu na teren parkingu.
8. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie umowy pomiędzy właścicielem Parkingu DIZA a Klientem na korzystanie z usługi parkowania oraz transferu na lotnisko na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2 Warunki rezerwacji miejsc parkingowych i skorzystania z usługi

1. Rezerwując i/lub wjeżdżając na teren Parkingu, Klient, czyli osoba zamawiająca i
korzystająca z usługi:
a) akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje
się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
b) oświadcza, że jest osobą upoważnioną do użytkowania pojazdu
2. Rezerwacje miejsc parkingowych przyjmowane są poprzez:
a) formularz rezerwacyjny na stronie internetowej
b) zgłoszenie telefonicznie – dzwoniąc na numer obsługi +48 720 431 420
c) zgłoszenie osobiste – w Biurze Obsługi Parkingu
d) za pomocą pośredników tj. NEXTPARK, PARKINGI.PL
3. W celu dokonania rezerwacji i/lub skorzystania z usługi parkowania z transferem, Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji usługi, w tym:
– Datę i godzinę przyjazdu na parking (sugerowane: ok. 2 godz. przed odlotem samolotu)
– Datę i godzinę wyjazdu z parkingu (sugerowane: godzina lądowania + 1 godz.)
– Imię i Nazwisko
– Markę i nr rejestracyjny pojazdu
– Telefon kontaktowy.
– Port Lotniczy z którego będzie odbywał się lot powrotny na lotnisko Katowice-Pyrzowice

4. Rezerwacja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w danym terminie na parkingu będą dostępne miejsca parkingowe.
5. Składając rezerwację i/lub korzystając z usługi parkowania oraz transferu na lotnisko świadczonej Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i kontakt przez administratora tych danych osobowych – Izabela Sromek (właściciel parkingu DIZA) na potrzeby związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
6. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
7. Klient może modyfikować dane, telefonicznie u Pracownika Obsługi Parkingu +48 720 431 420 lub wysyłając email na adres [email protected]
8. Zmiana podanych wcześniej danych (w rezerwacji lub umowie) skutkująca zmianą zakresu wykonania usługi tj.: zmiana daty i godziny przyjazdu lub powrotu (np. lotu powrotnego), liczby osób – musi zostać uzgodniona i potwierdzona z Pracownikiem Obsługi Parkingu. W przypadku, gdy w wyniku zmienionego zakresu nie będzie możliwa realizacja usługi np. brak miejsc na parkingu, miejsc transferowych, Pracownik Obsługi Parkingu może odmówić wykonania zmienionego zakresu usługi.
9. Rezerwacja miejsca może zostać anulowana przez właściciela parkingu w przypadku braku przyjazdu Klienta, po upływie 2 godzin od wskazanej w rezerwacji godziny przyjazdu.

§3 Realizacja usługi

1. Po przyjeździe Klienta na parking, następuje rejestracja pojazdu i/lub potwierdzenia warunków realizacji usługi zawartych w rezerwacji (nr rejestracyjne, daty wyjazdu) – Klient otrzymuje kwit parkingowy, na podstawie którego samochód jest zwracany po zakończeniu wykonania usługi.
2. Pracownik Obsługi Parkingu zobowiązany jest do wykonania usługi na podstawie dokonanej rezerwacji i/lub zawartej umowy (kwit parkingowy).
3. Usługa polega na udostępnieniu miejsca parkingowego o standardowych wymiarach oraz zapewnieniu Klientowi i osobom towarzyszącym (wraz z bagażami) transferu na lotnisko Katowice-Pyrzowice oraz powrotnego na parking, w ściśle określonym w rezerwacji oraz umowie (kwit parkingowy) terminie oraz zakresie.
4. Transfery realizowane są w następujący sposób:
a) transfer na lotnisko – rozpoczęcie transferu do 30 minut od momentu przekazania
kwitu parkingowego
b) transfer powrotny na parking – rozpoczęcie transferu do 30 minut od momentu gotowości Klienta, tj. po odprawie oraz odbiorze wszystkich bagaży (oczekiwanie w wyznaczonym miejscu i zgłoszenie telefoniczne do Pracownika Obsługi Parkingu – należy wykonać połączenie telefoniczne, nieakceptowalne są powiadomienia o gotowości poprzez SMS, WhatsApp i tym podobne aplikacje)
c) czas przejazdu pomiędzy parkingiem a lotniskiem wynosi średnio 5 minut, chyba że warunki na drodze są niesprzyjające, wtedy obsługa Parkingu dostosowuje tempo jazdy do istniejących w danym momencie warunków tak, by transfer był przede wszystkim bezpieczny. W szczególnych przypadkach tj. w okresach intensywnego ruchu klientów w/w czasy mogą ulec wydłużeniu.
5. Właściciel parkingu DIZA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia Klienta na samolot, po stronie którego leży zaplanowanie podróży z uwzględnieniem wymaganych przez linię lotniczą czasów odpraw, zamknięcia bramek, powiększone o wskazane powyżej czas oczekiwania i transferu z parkingu na lotnisko.

§4 Obowiązki Klienta po rozpoczęciu świadczenia usługi

1. Wjeżdżając i wyjeżdżając z parkingu Klient zobowiązany jest zatrzymać się przy Biurze Obsługi Parkingu i na żądanie okazać dokumenty umożliwiające identyfikację rezerwacji lub Pojazdu.
2. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami – w celu minimalizacji ryzyka uszkodzeń innych pojazdów.
3. Przepakowanie bagaży z Pojazdu do busa może nastąpić tylko w miejscu wskazanym przez Pracownika Obsługi Parkingu.
4. Pozostawiony na parkingu przez Klienta Pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
5. Przyjęcie na parking Pojazdu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi zależy od decyzji Pracownika Obsługi Parkingu.
6. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby oraz wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza Pojazdu był niemożliwy.
7. Stan techniczny Pojazdu nie może zagrażać otoczeniu.
8. Ryzyko strat powstałych z powodu niesprawności technicznej Pojazdu na terenie Parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 300PLN.
10. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
11. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić Pracownikowi Obsługi Parkingu.
12. W celu odebrania Klienta z lotniska Katowice-Pyrzowice po jego powrocie, w uzgodnionym terminie – określonym na kwicie parkingowym, Klient zobowiązany jest zadzwonić do Pracownika Obsługi Parkingu +720 431 420 w celu powiadomienia o swojej gotowości do transferu (oczekiwaniu w wyznaczonym miejscu – po odbiorze bagażu i ew. odprawie).

§5 Rezygnacja i Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z rezerwacji parkingu bez podania przyczyny.
2. Aby otrzymać zwrot zapłaconej i nierozpoczętej rezerwacji, należy anulować ją telefonicznie pod nr tel. +48 720 431 420 lub mailem na adres [email protected] na 24 godziny przed deklarowanym terminem przyjazdu na parking. Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 24 godzin przed przyjazdem na parking.
3. Zwrot należności za opłaconą i niewykorzystaną rezerwację wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na podane wcześniej niezbędne do wykonania przelewu dane: imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer rezerwacji.
4. W przypadku postoju w czasie krótszym niż za okres, który został opłacony – np. wcześniejszy powrót – zwrot środków nie przysługuje.

§6 Zgłoszenie i reklamacje

1. W przypadku zaistnienia szkody na parkingu, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zgłoszenia ich przed wyjazdem Klienta z parkingu. Szkodę należy zgłosić pisemnie Pracownikowi Obsługi Parkingu przed opuszczeniem terenu parkingu.
2. W przypadku złożenia reklamacji po opuszczeniu terenu Parkingu, nie będą one uznawane.
3. Parking nie dokonuje rekompensaty i nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) do których przyczyniło się zachowanie kierowcy pojazdu bądź osób towarzyszących
b) wynikające z nieprzestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
c) powstałe na skutek zgubienia bądź udostępnienia osobie trzeciej dokumentów pojazdu lub kluczyków do pojazdu
d) spowodowane działaniem siły wyższej, natury, opadów atmosferycznych np. gradu (tj. zdarzenie pochodzące z zewnątrz niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia).
e) powstałe z przyczyn pozostających poza bezpośrednią kontrolą
f)) za szkody podlegające ochronie ubezpieczeniowej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
g) w mieniu pozostawionym wewnątrz pojazdu, o ile nie zostało to uzgodnione z Pracownikiem Obsługi Parkingu, który wyraził zgodę na pozostawienie tych rzeczy w
pojeździe dokonując stosownej adnotacji na kwicie parkingowym.
h) właściciel parkingu DIZA nie ponosi odpowiedzialności za stan pojazdu pozostawionego na parkingu ani za znajdujące się w nim rzeczy (kradzież, zniszczenie, uszkodzenie).

§7 Ochrona danych osobowych

1. Parking DIZA zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności w Internecie oraz dołoży wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych nam danych "Dane osobowe".
2. Dane osobowe to dane, używane do zidentyfikowania konkretnej osoby, obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu umożliwiające skontaktowanie się z daną osobą. Nadmieniamy jednocześnie, że stronę internetową dizapyrzowice.pl można przeglądać bez podawania swoich personaliów.
3. W przypadku, w którym zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą być one wykorzystywane wyłącznie w obrębie firmy Izabela Sromek lub prezentowane naszym Partnerom, Klientom oraz Dostawcom – bez możliwości ich przetwarzania oraz udostępniania osobom i podmiotom trzecim.
4. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

§8 Cookies

1. Serwis internetowy Parking DIZA korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji.
2. Cookies to niewielki plik tekstowy, służący na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre cookies i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej. Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą cookies, obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku cookies można też wybrać opcję blokowania cookies.
3. Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony.
4. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej.

§9 Okres wypowiedzenia

1. Powyżej 24 godzin przed planowaną datą/godziną pozostawienia pojazdu – pełen zwrot zaliczki
2. 24 godziny lub mniej przed planowaną datą/godziną pozostawienia pojazdu – brak zwrotu zaliczki
3. Należy pamiętać, że zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku:
– wcześniejszych zmian podróży (odwołanie lotów, rejsów, podróży pociągiem itp.): Państwa obowiązkiem jest poinformowanie Parkingu DIZA o wcześniejszych zmianach podróży lub zmianach w rozkładach jazdy. Parking DIZA nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zmiany (np. odwołanie lotu, rejsu lub pociągu) i nie będzie uprawniony do wypłacenia zwrotu zaliczki.
– zaparkowania na innym parkingu z powodu opóźnionego przyjazdu,
– zaparkowania na innym parkingu z racji nie znalezienia zarezerwowanego parkingu,
– braku potwierdzenia rezerwacji: Państwa obowiązkiem jest skontaktowanie się z Parking DIZA w przypadku nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, a także w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.

§10 Brak kwitu

1. Za brak kwitu parkingowego naliczana jest opłata w wysokości 300PLN

Parking DIZA jest zlokalizowany tuż przy lotnisku
Katowice-Pyrzowice, co pozwala na szybki transport na i z terminala.

Koszt pozostawienia samochodu jest konkurencyjny w stosunku do innych parkingów. Doświadczenie i profesjonalizm pomaga sprostać Twoim oczekiwaniom. Wychodząc im naprzeciw oferujemy szereg dodatkowych usług takich jak:

⫸  pomoc przy rozładowanym akumulatorze

⫸  napompowanie kół

⫸  skorzystanie z bezprzewodowego Internetu

⫸  skorzystanie z toalety

Zarezerwuj miejsce telefonicznie:

lub